ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (งบลงทุน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายเผชิญศักดิ์ แก้วเขียว รอง ผอ.สพป.รักษาราชการแทน ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต ๑ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (งบลงทุน) ประจำงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่ถูกต้องตามระเบียบเกี่ยวกับการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ให้กับโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ งบลงทุน (ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) วงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐.- บาท จำนวน ๑๖ โรงเรียนเพื่อให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในโรงเรียน สามารถเข้าทำงานในระบบดังกล่าวได้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมตระกูลโรจน์ สพป.สุพรรณบุรี เขต ๑