สพป.เชียงราย เขต 1 ศูนย์ประสานงานฯ จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานฯ ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 8 ครั้งที่ 2

วันที่ 27 มกราคม 2563 นายกิตติ สุทธิจิตไพศาล ผู้เชี่ยวชาญ สพฐ. ประธานคณะกรรมการอำนวยการ นายบุญล้อม โสภาพรม รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 ผู้แทนรองประธานฯ และนายชนาธิป ทุ้ยแป รอง ผอ.สำนักทดสอบการศึกษา ดำเนินการประชุมคณะกรรมการอำนวยการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำปีการศึกษา 2562 ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 8 ครั้งที่ 2 เพื่อร่วมกันพิจารณาความถูกต้องของ ข้อมูล ผลการประเมินแต่ละด้าน แบบสรุปคะแนน และความเห็นในภาพรวม ภายหลังการลงพื้นที่ตรวจประเมินของคณะกรรมการประเมินคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา ในทุกระดับทุกประเภท พร้อมมอบหมายให้ สพป.เชียงราย เขต 1 ในฐานะศูนย์ประสานงานฯ ที่ได้รับแต่งตั้งจาก สพฐ. ในปีนี้ จัดส่งผลการพิจารณาให้คณะกรรมการอำนวยการฯ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณาตรวจสอบต่อไป ณ ห้องประชุมฑิฆัมพร โรงแรมลักษวรรณ รีสอร์ท อ.เมือง จ.เชียงราย