สพป.เช่ียงราย เขต 1 จัดประชุม Cluster 16 เตรียมเช่าใช้อินเทอร์เน็ตให้กับโรงเรียนในสังกัด ให้มีความคุ้มค่า เกิดประโยชน์สูงสุด

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 ดร.สมบูรณ์ ธรรมลังกา ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 เป็นประธานการประชุมกลุ่มการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำเขตตรวจราชการกลุ่มที่ 16 ประกอบด้วย สพท. ในพื้นที่ จ.เชียงราย จ.พะเยา จ.แพร่ และ จ.น่าน ในการพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการฯ และให้ข้อเสนอแนะในการจัดทำร่างข้อกำหนดและขอบเขตงานเพื่อดำเนินการเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ตให้กับโรงเรียนในสังกัด สพท. และโรงเรียนในสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษประจำจังหวัด ระยะเวลา 5 เดือน เริ่มเดือนพฤษภาคม-กันยายน 2563 ให้เกิดความคุ้มค่าและประโยชน์สูงสุดตามแนวทางของ สพฐ.ที่ได้มอบหมายให้ สพป.เชียงราย เขต 1 เป็นผู้แทนกลุ่มพื้นที่ Cluster 16 ในการดำเนินการเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต และตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่ได้ดำเนินการพัฒนาด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น ณ ห้องประชุมพญามังราย สพป.เชียงราย เขต 1 ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย