การฝึกอบรมเรื่องเพศและทักษะชีวิตเพื่อการดูแลตนเองในเรื่องเพศ

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 นายอุดม สายโท รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมเรื่องเพศและทักษะชีวิตเพื่อการดูแลตนเองในเรื่องเพศ  ณ  โรงเรียนบ้านห้วยคอม อำเภอน้ำปาด  จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยโรงเรียนบ้านห้วยคอมได้รับการสนับสนุนงบประมาณการจัดอบรมในครั้งนี้จากมูลนิธิซีซีเอฟเพื่อเด็กและเยาวชนจังหวัดอุตรดิตถ์  ซึ่งมีนักเรียนเข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 197 คน