ประธานประจำสนามสอบ รับมอบแบบทดสอบการประเมินความสามารถด้านการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (RT) จากศูนย์สอบ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.00 น. ประธานประจำสนามสอบ อ.จัตุรัส รับมอบแบบทดสอบทางความสามารถด้านการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1(RT) จากศูนย์สอบ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เพื่อส่งมอบให้คณะกรรมการประจำสนามสอบ ณ โรงเรียนที่เป็นสนามสอบ อ.จัตุรัส และอีก 5 อำเภอ ศึกษานิเทศก์ตัวแทนศูนย์สอบ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นตัวแทนนำแบบทดสอบประเมินความสามารถด้านการอ่าน(RT) ไปส่งมอบให้คณะกรรมการประจำสนามสอบ โดยการดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทั้ง 147 สนามสอบ