มูลนิธิกู้ดเนเบอร์ซ MOU สพป.เชียงราย เขต 1 สนับสนุนงบประมาณต่อเนื่องจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้เด็กชนชาติพันธุ์ในพื้นที่สูง และถิ่นทุรกันดาร

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ดร.สมบูรณ์ ธรรมลังกา ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 คุณมีนา ชอย ประธานกรรมการมูลนิธิฯ ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่าง มูลนิธิกู้ดเนเบอร์ซ(ประเทศไทย) กับโรงเรียนบนพื้นที่สูงในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 สนับสนุนงบประมาณต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 จำนวน 1,054,400 บาท ภายใต้โครงการการจัดการสภาพแวดล้อมการเรียนรู้สำหรับเด็กชนชาติพันธุ์ ใช้สำหรับจ้างผู้ช่วยครูที่มีความสามารถใช้ภาษาไทยและภาษาชาติพันธุ์รวมอย่างน้อย 3 ภาษาได้อย่างคล่องแคล่ว และงบประมาณในการจัดอบรมผู้ช่วยครูเพิ่มขีดความสามารถด้านการสอนภาษาไทย ช่วยลดปัญหาการสื่อสารระหว่างครูและนักเรียน สร้างผลสัมฤทธิ์ต่อการอ่านออกเขียนภาษาไทยได้ในกลุ่มเด็กนักเรียนชนชาติพันธุ์ ในชั้น ป.1 ในพื้นที่ภูเขาสูงและถิ่นทุรกันดาร จำนวน 7 โรงเรียน ณ ห้องประชุมพวงชมพู สพป.เชียงราย เขต 1 อ.เมือง จ.เชียงราย

มูลนิธิ กู้ดเนเบอร์ซ (ประเทศไทย) หรือ Good Neighbors (Thailand) Foundation เป็นองค์การด้านมนุษยธรรมและสาธารณะประโยชน์ที่มิใช่รัฐ สำหรับในปีการศึกษา 2563 ยังคงให้ความช่วยเหลือสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพให้กับโรงเรียนในสังกัด สพป.เชียงราย เขต 1 จำนวน 7 โรงเรียนได้แก่โรงเรียนบ้านกกน้อยวิทยา โรงเรียนผาขวางวิทยาและสาขาห้องเรียนบ้านลอบือ โรงเรียนบ้านห้วยแม่เลี่ยม โรงเรียนแม่มอญวิทยา โรงเรียนบ้านรวมมิตร สาขาห้องเรียนจะต๋อเบอ และโรงเรียนบ้านจะคือ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 -31 มีนาคม2564 รวมระยะเวลา 12 เดือน