สพฐ.ประชุมผู้บริหารระดับสูงในสังกัด ครั้งที่ 3/2563

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 นายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) ร่วมประชุมผู้บริหารระดับสูงของ สพฐ. ครั้งที่ 3/2563 ณ ห้องประชุม สพฐ. 1 อาคาร สพฐ. 4 ชั้น 2 กระทรวงศึกษาธิการ

สำหรับการประชุมฯ ในวันนี้ มีวาระที่สำคัญและน่าสนใจ ได้แก่ 1. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 2. แอปพลิเคชันบันทึกนิเทศการศึกษาออนไลน์ : Online Supervision Apps (OSA) 3. การติดตามดูแลช่วยเหลือนักเรียนกรณีกราดยิงประชาชน จังหวัดนครราชสีมา 4. การประเมินผู้บริหารองค์การประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตัวชี้วัดมาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ 5. การสมัครรางวัลเลิศรัฐประจําปี พ.ศ. 2563 และ 6. ระบบคลังเนื้อหาอิเล็กทรอนิกส์ (OBEC Content Center)

ภาพ/ บรรจง  ตั้งคำ

ข่าว/ งานข่าว ศนท.สพฐ.