สพป.พิษณุโลก เขต 1 พัฒนาครูออกแบบการจัดการเรียนรู้พัฒนาความคิดสร้างสรรค์

เมื่อเวลา 08.30 น. วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561  นายประยุทธ สุรเดชไพบูลย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1  เป็นประธานการประชุมการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครื่องมือส่งเสริมและประเมินทักษะความคิดสร้างสรรค์และทักษะการคิดวิเคราะห์ในชั้นเรียน แก่ครูผู้สอนและคณะกรรมการพัฒนาทักษะการคิดสร้างสรรค์และคิดวิเคราะห์ของ สพป.พิษณุโลก เขต 1  จำนวน 40 คน ณ ห้องประชุมขวัญมณฑล สพป.พิษณุโลก เขต 1 โดยมีวิทยากรจากสำนักวิจัยและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตชลบุรี ซึ่งได้รับมอบหมายจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักทดสอบการศึกษา (ศูนย์ PISA/สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ) มาอบรมเทคนิคการเป็นโค้ช การออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ให้แก่ผู้เข้าร่วมอบรม ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เป็น1 ใน 35 เขตพื้นที่นำร่อง ตามโครงการ “พัฒนาระบบฐานข้อมูลเครื่องมือส่งเสริมและประเมินทักษะความคิดสร้างสรรค์และทักษะการคิดวิเคราะห์ในชั้นเรียนด้วย Application I – Profiler”ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักทดสอบทางการศึกษา (ศูนย์ PISA/ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) ร่วมกับประเทศสมาชิกและประเทศภาคีจำนวน 14 ประเทศทั่วโลก ในการนำเครื่องมือที่องค์กรเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (องค์กรโออีซีดี) พัฒนาและปรับปรุง ได้แปรรูปและใช้งานในสถานศึกษานำร่อง จำนวน 440 โรงเรียนทั่วประเทศ เพื่อเตรียมความพร้อมของเยาวชนให้มีคุณภาพและมีสมรรถนะในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบัน โดยเครื่องมือวัดดังกล่าวจะถูก นํามาใช้เป็นส่วนหนึ่งของข้อสอบ PISA อีกด้วย