สพป.สระบุรี เขต ๒ จัดประชุมทบทวนเขตพื้นที่บริการและสำมะโนประชากรวัยเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

วันพฤหัสบดีที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๓ ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒  เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมทบทวนเขตพื้นที่บริการและสำมะโนประชากรวัยเรียน
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยมี ว่าที่ร้อยตรีศุภกฤต ตรีมงคล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ การจัดประชุมดังกล่าวมีผู้เข้าประชุมทั้งสิ้น จำนวน ๑๓๕ คน ทั้งนี้ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา โดย นางธัญพร สมบูรณ์ศักดิ์ศรี ผู้อำนวยการกลุ่ม ได้จัดเตรียมแอลกอฮอล์เจลล้างมือไว้บริการผู้เข้าประชุม เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Coronavirus Diseases 2019, COVID-19) ณ อาคารวิทยบริการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒