สพม.39 ประชุมคณะกรรมการว่าด้วยสวัสดิการของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39

วันที่ 9 มีนาคม 2563 ดร.สุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ประธานประชุมคณะกรรมการ ว่าด้วยสวัสดิการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ครั้งที่ 1/2563 โดยมีดร.สุทธิดล พุทธรักษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 และนายวณัฐพงศ์ ทองคำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 พร้อมด้วยผู้อำนวยการการกลุ่มและผู้รับผิดชอบ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ เพื่อขับเคลื่อนการจัดสวัสดิการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และแนวทางการดำเนินงานการจัดสวัสดิการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ ห้องประชุม ขวัญชนก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39

Alisa Pratumpo