สพป.ลำพูน เขต 2 มอบเกียรติบัตรให้กับบุคลากรผู้ขับเคลื่อนตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2562

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 25636 นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 มอบเกียรติบัตรให้กับบุคลากรผู้ขับเคลื่อนตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2562 มีผลการประเมินในภาพรวมอยู่ในระดับดีเยี่ยม 1 ใน 49 เขต จาก 225 เขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจแก่บุคลากรในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาในเขตพื้นที่รับผิดชอบให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ณ ห้องประชุม 1 สพป.ลำพูน เขต 2