สพฐ.หารือและระดมความคิดเห็นเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงาน เชิญชวนสร้างแรงจูงใจให้ผู้ประกอบการ บริษัท ห้างร้าน ร่วมสนับสนุนโรงเรียน / ชุมชน / สังสม โดยการประกาศเชิญชวน และนำเสนอประโยชน์ที่จะได้รับจากการเข้าร่วม CSR กับ สพฐ.

วันที่ 12 มีนาคม 2563  นายธีร์ ภวังคนันท์  ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ  รักษาการในตำแหน่ง  ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบเครือข่ายและการมีส่วนร่วม สพฐ. เป็นประธานการประชุมหารือและระดมความคิดเห็นเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงาน  ณ ห้องประชุม สพฐ. 1 อาคาร สพฐ. 4 ชั้น 2 กระทรวงศึกษาธิการ

สพฐ.เชิญชวนสร้างแรงจูงใจให้ผู้ประกอบการ  บริษัท  ห้างร้าน  ร่วมสนับสนุนโรงเรียน / ชุมชน / สังสม  โดยการประกาศเชิญชวน  และนำเสนอประโยชน์ที่จะได้รับจากการเข้าร่วม CSR กับ สพฐ. 

ประกาศประขาสัมพันธ์เชิญชวนบริษัท  องค์กร  ห้างร้าน  ที่สนใจเข้าร่วมทำคุณประโยชน์กับโรงเรียน / ชุมชน / สังสม  โดยเผยแพร่แรงจูงใจให้เข้าร่วมสนับสนุนกับ สพฐ.

มีการประกาศเกียรติคุณผู้ทำคุณประโยชน์โดยการประชาสัมพันธ์ผ่าสื่อสิ่งพิมพ์  สื่อออนไลน์  เพื่อให้บริษัท  องค์กร  ห้างร้าน  อื่นๆ  ให้ความสนใจ  และเข้าร่วมสนับสนุน

ภาพ/ บรรจง  ตั้งคำ

ข่าว/ เธียรัท  รัตนถา