สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา ระยะเวลา 1 ปี รอบที่ 2

เมื่อวันจันทร์ที่ 16 มีนาคม พ.ศ.2563 เวลา. 09.00 น. นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะเวลา 1 ปี รอบที่ 2 เพื่อประเมินผลการดำเนินงานของผู้อำนวยการโรงเรียน ตามคู่มือการประเมินและหลักเกณฑ์การประเมินที่กำหนด ทั้งนี้ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินฯ แบ่งเป็น 5 ชุด ประกอบด้วย ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3,รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3,ผู้ทรงคุณวุฒิด้านบริหารการศึกษาและผู้อำนวยการโรงเรียน  ซึ่งผู้รับการประเมินฯ คือผู้อำนวยการโรงเรียน ในสังกัด ที่บรรจุแต่งตั้งและปฏิบัติหน้าที่ครบระยะเวลา  1 ปี จำนวน 50 คน ณ ห้องประชุมจันทน์ผา สพป.ชัยภูมิ เขต 3