สพป.เชียงราย เขต 1 เปิดฝึกประสบการณ์การทำงาน นิสิตปริญญาโท มหาวิทยาลัยพะเยา

วันที่ 18 มีนาคม 2563 ดร.สมบูรณ์ ธรรมลังกา ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 บรรยายพิเศษในเรื่องการสร้างกระบวนทัศน์ให้สู่การเป็นผู้บริหาร และการสร้างอุดมการณ์และเกียรติภูมิของผู้บริหารในการพัฒนา ให้กับนิสิตระดับปริญญาโท วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยาในการ ฝึกประสบการณ์ด้านการบริหารการศึกษา เพื่อใช้ประกอบการศึกษาและเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการวิชา การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ ห้องประชุมพวงทอง สพป.เชียงราย เขต 1 อ.เมือง จ.เชียงราย