สพป.เชียงราย เขต 1 วัดและประเมินผลศูนย์การเรียนรู้โดยบุคคลและบ้านเรียน

วันที่ 18 มีนาคม 2563 นายบุญล้อม โสภาพรม รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 เป็นประธานคณะกรรมการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ การดำเนินงานการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียนโดยบุคคลและการจัดการศึกษาโดยครอบครัว ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อตรวจสอบ กำกับ ติดตาม วัดผลการประเมินผล และรับรองผลการจบการศึกษาให้กับผู้ขออนุญาตจัดการศึกษาประจำปีการศึกษา 2562 จำนวน 5 แห่ง ได้แก่ บ้านเรียนเกื้อกูล(บ้านเด็กพิการ) บ้านเรียนวัชรา บ้านเรียนเมธาวี บ้านเรียนมาร์ติน และศูนย์การเรียนแสงธรรมแห่งความหวัง ณ ห้องประชุมพญามังราย สพป.เชียงรายเขต 1 ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่2) พ.ศ.2545 ประกาศใช้ การจัดการศึกษาโดยครอบครัวเป็นสิทธิโดยถูกต้องตามมาตรา 12 ที่ให้ครอบครัวจัดการศึกษา ขั้นพื้นฐานได้ เป็นทางเลือกของครอบครัว ที่ประสงค์จะจัดการศึกษาให้กับบุตรเอง หากไม่ประสงค์จะส่งลูกเข้าโรงเรียน ตามสิทธิที่ครอบครัวได้รับโดยถูกต้องตามกฎหมาย ทั้งนี้ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฯ มาตรา 12 สิทธิการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัวนี้ เป็นไปตามกฎกระทรวง ว่าด้วยสิทธิการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว พ.ศ.2547 และกฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิของบุคคลในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียน พ.ศ.2554 และพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ.2551