สพฐ.หารือแนวทางการยกระดับคุณภาพโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็กในเขต กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

วันที่ 19 มีนาคม 2563  นายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) เป็นประธานการจัดประชุมหารือแนวทางการยกระดับคุณภาพโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็กในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  และมอบแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก  ณ ห้องประชุม สพฐ. 2 อาคาร สพฐ. 5 ชั้น 9  กระทรวงศึกษาธิการ

เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รับฟังสภาพปัญหา ข้อเสนอแนะ และแนวทางการพัฒนาโรงเรียน เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา

ผู้เข้าร่วมการจัดประชุมหารือแนวทางการยกระดับคุณภาพโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็กในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  มีนายเกษม  สดงาม  ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านวิจัยและพัฒนาบุคลากร  สพฐ.  นายสมศักดิ์  ทองเนียม  ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย สพฐ. ผู้แทนจากส่วนกลาง

ผู้แทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1  มีผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 , ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร , ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบวรนิเวศ , ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดน้อยนพคุณ , ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสังเวช , ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสระเกศ , ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม , ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดดาวคนอง , ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดรางบัว , ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบวรมงคล

และผู้แทนจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6  มีผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 , ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดใหม่สมุทรกิจวิทยาคม

ภาพ/ข่าว บรรจง  ตั้งคำ