สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมการขอจัดตั้งงบประมาณ ปี พ.ศ.2563 งบลง ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

วันที่ 21 พ.ย.61 เวลา 09.30 น. นายนิวัฒน์  แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 มอบหมาย นายสุวัฒน์ ซื่อสัตย์ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธานการประชุมการจัดตั้งของบประมาณ ปี 2563  งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ในส่วนของ สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษา และของสถานศึกษา ที่มีความขาดแคลนในด้านครุภัณฑ์ และด้านอาคารสิ่งก่อสร้าง โดยมี ผอ.กลุุ่มงาน ทุกกลุ่มงาน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมจันทน์ผา สพป.ชัยภูมิ เขต 3