สพป.เชียงราย เขต 1 ใช้นวัตกรรมสื่อสารทางไกลจัดประชุมเชิงปฏิบัติการประกันคุณภาพการศึกษา เลี่ยงภัย COVID-19

วันที่ 23 มีนาคม 2563 ดร.สมบูรณ์ ธรรมลังกา ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการทางไกลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษาและจัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR)ประปีการศึกษา 2562 เพื่อเตรียมการจัดส่งรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาผ่านระบบบ e-SAR ต่อ สมศ. โดยใช้นวัตกรรมใหม่ด้วยระบบทางไกลผ่านระบบ VDO Conference ไปยังโรงเรียนในสังกัดกว่า 102 โรงเรียนที่มีครูและบุคลากรทางการศึกษาราว 1,771 คน ได้เข้าร่วมการอบรมทางไกลในครั้งนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกและมีส่วนช่วยในการควบคุมปัญหาสุขภาพ ในประชากรระบาดวิทยา สอดรับกับมาตรการของ สพฐ.และรัฐบาล ในป้องกันเกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัส Covid-19 ณ ห้องออกอากาศชั่วคราว สพป.เชียงราย เขต 1 ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย