สพป.ลพ. เขต 1 ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน “แม่ทา 2 เกมส์”

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน “แม่ทา 2 เกมส์” ครั้งที่ 6 ประจำปี 2561 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19-21 พฤศจิกายน 2561 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านแพะยันต์ดอยแช่ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน เป็นการแข่งขันกีฬาของโรงเรียนในเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอแม่ทาที่ 2 ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านเหมืองลึก ,บ้านหนองยางไคล, บ้านแพะยันต์ดอยแช่, บ้านหมื่นข้าว, วัดทากาศ, บ้านดอยคำ, บ้านป่าเลา, บ้านศรีป้าน, บ้านแม่เมย และบ้านปงแม่ลอบ พร้อมนี้มีโรงเรียนเอกชน ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลบ้านทา และโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลทากาศ เข้าร่วมการแข่งขันด้วย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพ เพื่อให้นักเรียน เยาชน ผู้ปกครองเห็นความสำคัญของการออกกำลังกายและนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน และเพื่อกระชับความสัมพันธ์ของบุคลากร นักเรียนในเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอแม่ทาที่ 2 ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น ทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนร่วมมือจากประชาชน ผู้ปกครอง หน่วยงานองค์กร ได้แก่ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน, กลุ่มโรงเรียนทากาศ, กลุ่มโรงเรียนทาขุมเงิน, เทศบาลตำบลทากาศ, เทศบาลตำบลทาขุมเงิน และธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาแม่ทา ในการนี้ ดร.บัณฑิต ชุนสิทธิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 และนายประสิทธิ์ กะตะศิลา ศึกษานิเทศก์ เชี่ยวชาญ ร่วมพิธีด้วย