เลขาธิการ กพฐ. ประชุมผู้บริหาร สพฐ. ชี้แจงแนวทางปฏิบัติงาน รับมือสถานการณ์โควิด-19

วันที่ 26 มีนาคม 2563 นายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารระดับสูงของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เป็นกรณีเร่งด่วน เพื่อทำความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ร่วมกับผู้บริหารระดับสูงของ สพฐ. อาทิ นายสนิท แย้มเกษร รองเลขาธิการ กพฐ. นางวัฒนาพร ระงับทุกข์ รองเลขาธิการ กพฐ. นายกวินทร์เกียรติ นนธ์พละ รองเลขาธิการ กพฐ. นายวัลลพ สงวนนาม ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ. และผู้อำนวยการทุกสำนักของ สพฐ. ณ ห้องประชุม สพฐ. 1 อาคาร สพฐ. 4 ชั้น 2 กระทรวงศึกษาธิการ

ทั้งนี้ ในการประชุม เลขาธิการ กพฐ. ได้ชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานของบุคลากร สพฐ. ในระหว่างสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 หลังจากรัฐบาลได้ประกาศใช้พระราชกำหนด (พ.ร.ก.) การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน 2548 ทั่วราชอาณาจักร ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2563 – 30 เมษายน 2563 โดยให้ทุกสำนักกำหนดตารางการปฏิบัติงานของตนเองแล้วสรุปเป็นรายงานส่งให้สำนักอำนวยการรวบรวมข้อมูลเพื่อเสนอต่อเลขาธิการ กพฐ. ซึ่งการปฏิบัติงานนั้นบุคลากรทุกคนยังคงทำงานเหมือนเดิมเพียงแต่เปลี่ยนสถานที่ทำงาน เช่น ส่งงานผ่านระบบออนไลน์ ทางอีเมล ไลน์ กูเกิลไดรฟ์ หรือไลน์กลุ่ม สามารถติดต่อประสานงานได้ตลอดเวลาการปฏิบัติงาน (08.30-16.30 น.) และหากมีงานเร่งด่วน ต้องสามารถรายงานตัวเพื่อปฏิบัติงานได้ภายใน 2 ชั่วโมง ยกเว้นว่ามีมาตรการที่เข้มงวดมากกว่านี้ประกาศออกมา ทางผู้บริหาร สพฐ. ก็จะมีการประชุมและแจ้งให้ทราบต่อไป พร้อมทั้งแนะนำให้ระมัดระวังในเรื่องการส่งต่อข้อมูลออนไลน์ เพราะอาจจะผิด พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ของรัฐบาลได้ และให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) รวมถึงประกาศของ พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ อย่างเคร่งครัด

นอกจากนั้น ในที่ประชุมยังได้มีการหารือเรื่องปฏิทินการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2563 โดยต้องประกาศก่อนวันดำเนินการ 15 วัน ให้ทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประสานกับทางโรงเรียนและดำเนินการรับนักเรียนผ่านทางระบบออนไลน์ เช่นเดียวกับการเทียบวุฒิการศึกษาให้ดำเนินการผ่านทางออนไลน์เช่นกัน ซึ่งในเรื่องนี้ สพฐ. โดยสำนักทดสอบทางการศึกษา จะมีหนังสือแจ้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอย่างเป็นทางการต่อไป

ภาพ/ บรรจง  ตั้งคำ

รายงาน/ งานข่าว ศนท.สพฐ.