สพป.นศ.2 ตั้งจุดคัดกรองร่วมป้องกันแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19 )

..**นายประหยัด สุขขี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 (ผอ.สพป.นศ.2) เปิดเผยว่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 วางมาตรการและแนวทางในการดำเนินงานเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)  3 มาตรการ คือการป้องกัน, การส่งต่อและการดูแล เฝ้าระวัง โดยเพิ่มมาตรการเข้มงวดในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมและรักษาโรค สนับสนุนและสร้างพฤติกรรมสุขภาพที่ดี  ป้องกันตนเองจากการเจ็บป่วย ลดการแพร่กระจายเชื้อ    งดการเดินทางหรือทำกิจกรรมในสถานที่ ๆ มีการชุมนุมหรือมีการรวมตัวกันของกลุ่มคนจำนวนมาก  หากมีความจำเป็นควรสวมหน้ากากอนามัย  พกเจลล้างมือและล้างมือบ่อย ๆ อยู่ห่างกันประมาณ 1-2 เมตร และขอความร่วมมือไปยังโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ตระหนักถึงความปลอดภัย ลดความเสี่ยงในการติดเชื้อเพิ่มขึ้นและได้ตั้งจุดตรวจคัดกรองโดยมีอุปกรณ์ตรวจวัดไข้ สำหรับบุคลากรของสำนักงานฯ และผู้มารับบริการ บริเวณหน้าอาคารสำนักงาน ซึ่งมีขั้นตอนการคัดกรองดังนี้ 1. ตรวจอุณภูมิ 2.ล้างมือด้วยเจล 3.ติดสติ๊กเกอร์ 4.ลงทะเบียน และ5 แลกบัตรเพื่อติดต่อราชการ เพื่อตรวจคัดกรองเบื้องต้นเป็นการป้องกันการแพร่เชื้อในสำนักงานฯ

..**นายประหยัด สุขขี ผอ.สพป.นศ.2 กล่าวเพิ่มเติมว่า จากการแพร่ระบาดเชื้อไรวัสโคโรนา (COVID-19) นั้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ได้ดำเนินการวางมาตรการ 3 มาตรการ

..**มาตรการที่ 1 การป้องกัน โดยให้บุคลากรทุกคน ติดป้ายแสดงตนตลอดเวลา , จัดตั้งศูนย์เฝ้าระวัง  Covid-19  ณ ห้องกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา จัดตั้งจุดคัดกรอง วัดอุณหภูมิ ทางเข้า-ออก ทำความสะอาดอาคารสำนักงาน เป็นระยะ  เตรียมเจลล้างมือ หน้ากากอนามัย ถุงมือยาง น้ำยาทำความสะอาด ถังขยะอันตราย ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ  ทำความสะอาดรถยนต์ราชการทุกคันติดสติกเกอร์สีเพื่อจำแนกผู้ที่ผ่านการคัดกรองในแต่ละวัน แจ้งให้บุคลากรทุกคนเตรียมหน้ากากอนามัยและแอลกอฮอล์เจล เพื่อใช้สำหรับตนเองและเพื่อนร่วมงาน และแจ้งบุคลากรหากพบว่าตนเองมีอาการป่วย ควรหยุดพักรักษาตัวอยู่ที่บ้าน หรือหากมีเหตุจำเป็นให้ต้องไปทำงาน ควรสวมหน้ากากอนามัย ให้สังเกตเห็นเพื่อนร่วมงานมีอาการไอ จาม ผิดปกติ ให้แจ้งผู้บังคับบัญชาตามลำดับ  ดำเนินการพ่นยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดตามวงรอบ และสำหรับ

..**มาตรการที่ 2 (การส่งต่อ) ดำเนินการ จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวัง/ติดตามสถานการณ์ โดยทำงานร่วมกับหน่วยงานสาธารณสุขเพื่อควบคุมพื้นที่ เมื่อตรวจพบผู้เข้าข่ายติดเชื้อ ให้ส่งต่อโรงพยาบาลใกล้เคียงที่ประสานการปฏิบัติไว้แล้ว  ปิดสถานที่ที่พบผู้เข้าข่ายติดเชื้อ เพื่อทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรค

..**มาตรการที่ 3 (การดูแล เฝ้าระวัง) ลดการปฏิบัติงานในสำนักงานโดยให้แต่ละกลุ่มแบ่งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในที่สำนักงานและปฏิบัติงานที่บ้านโดยให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่และประสานงาน/ส่งงาน ผ่านทางระบบออนไลน์ และตนจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด หากมีการเปลี่ยนแปลง หรือประกาศเพิ่มเติม จะแจ้งให้ทราบต่อไป