“สถานศึกษา สพป.นศ.2 จัดกิจกรรม ปิดเทอมอย่างไร….ให้ปลอดภัย”

เมื่อเร็ว ๆ นี้ นายมนูญ รักดี ผอ.สพป.นศ.2 มอบหมายให้บุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นำโดยนางสาววิสนีย์  นุราช นักวิชาการศึกษาชำนาญการ,นางสาวิตรี เสนพรัตน์ นักจิตวิทยาประจำ สพท. และคณะจัดกิจกรรมให้ความรู้นักเรียนในหัวข้อ “ปิดเทอมอย่างไรให้ปลอดภัย” ณ โรงเรียนองค์การสวนยาง 1 อำเภอ ช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้นักเรียนมีทักษะในการดูแลตนเองในช่วงปิดภาคเรียน และรู้จักภัยอันตรายต่าง ๆ ที่อาจก่อให้เกิดอันตรายทั้งด้านร่างกายและจิตใจ โดยมีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 60 คน