สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2  “Kick off การเปิดภาคเรียน”

วันที่ 20 พฤษภาคม 2567 เวลา 08.00 น. นายมนูญ  รักดี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ร่วมกับคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) คณะอนุกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2  และกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  “Kick off การเปิดภาคเรียน” ติดตามความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2  จำนวน 188   ให้มีความพร้อมในการเปิดภาคเรียน ตามนโยบาย “เรียนดีมีความสุข” และเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามนโยบาย ยุทธศาสตร์ มาตรฐานการศึกษา และจุดเน้นของการพัฒนาการศึกษา รวมถึงเพื่อเป็นการสร้างขวัญ กำลังใจ  แก่ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน พร้อมให้คำแนะนำในการในการจัดการศึกษา เพื่อให้โรงเรียนสามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ จับมือไว้แล้วไปด้วยกัน