มาตรการเฝ้าระวัง ควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดCOVID – 19 ของ สพป.ลำพูน เขต 1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 ได้ประกาศมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019(COVID – 19) โดยได้จัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจและแต่งตั้งคณะกรรมการ มี ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ เป็นประธานกรรมการ   แต่งตั้งทีมจิตอาสาเฝ้าระวัง จัดตั้งจุดคัดกรอง กำหนดทางเข้าออกสำนักงานไว้ทางเดียว เตรียม     เจลล้างมือ วัดอุณหภูมิ ให้ข้าราชการ บุคลากร และผู้ติดต่อราชการ สวมหน้ากากอนามัยทุกคน ตลอดจนบันทึกข้อมูล ชื่อ-สกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ของผู้ติดต่อราชการ