สพป.เชียงราย เขต ๑ จัดตั้งจุดคัดกรอง ต้านภัยโควิด-19

วันที่ ๓๑ มีนาคม ดร.สมบูรณ์ ธรรมลังกา ผอ.สพป.เชียงราย เขต ๑ ตรวจความเรียบร้อยการจัดตั้ง จุดคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิร่างก่อนเข้าปฏิบัติหน้าที่หรือติดต่อราชการ ภายในบริเวณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาเชียงราย เขต ๑ เป็นหนึ่งในมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) เพื่อประโยชน์ในการป้องกัน ลดความเสี่ยง ลดโอกาสการรับสัมผัสโรคติดเชื้อ และให้บุคลากรในสังกัด สามารถดำเนินการอย่างถูกสุขลักษณะ สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มาติดต่อราชการ ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป ณ สพป.เชียงราย เขต ๑ ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย