สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จัดโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม สัมพันธภาพและความสามัคคีในองค์กร

วันที่ 5-7 กันยายน 2561 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 นำโดย นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3, ผอ.กลุ่มและบุคลากรสังกัด และผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2561 จำนวน 60 คน เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม สัมพันธภาพและความสามัคคีในองค์กร ในกิจกรรมไหว้พระ 9 วัด ทางภาคเหนือ(จังหวัดเชียงใหม่) เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการ มีความรักสมัครสมานสามัคคีกัน นำองค์ความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน นำประสบการณ์ที่ได้รับ ไปขยายผลหรือแชร์ประสบการณ์ ให้เพื่อร่วมงาน และเพื่อนบ้าน ซึ่งจะส่งผลต่อการปฏิบัติงานและการดำเนินชีวิตได้อย่างมีคุณภาพและมีความสุขตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ภาคค่ำได้จัดพิธีบายศรีสู่ขวัญแก่ผู้ที่เกษียณอายุราชการ โดย นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ได้กล่าวให้โอวาทและแสดงความยินดีแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ในการที่จะปฏิบัติตน หลังชีวิตวัยเกษียณ ณ โรงแรมเอบูติค จังหวัดเชียงใหม่