สพฐ.หารือมาตรการการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2563 ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

วันที่ 31 มีนาคม 2563 นายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พร้อมด้วยนายกวินทร์เกียรติ นนธ์พละ  รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน , นายชลำ  อรรถธรรม  ที่ปรึกษาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน , ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต2 และเขต 3 ,  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  และผู้อำนวยการโรงเรียนที่มีการรับสมัครเกินกว่าแผนการรับนักเรียนสูง  ร่วมประชุมหารือมาตรการการรับนักเรียน  ปีการศึกษา 2563  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  ณ  ห้องประชุม สพฐ.1  อาคาร สพฐ.4 ชั้น 2 กระทรวงศึกษาธิการ

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีการแพร่ระบาด  กระทรวงศึกษาธิการ  ตระหนักถึงความปลอดภัยในชีวิต  ของนักเรียนนักศึกษา  ที่จะได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดจึงให้สถานศึกษาทุกแห่งของรัฐและเอกชน  ทั้งในระบบและนอกระบบ  ซึ่งอยู่ในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ  ปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ  ตั้งแต่วันพุธที่ 18 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป  จนกว่าจะมีการประกาศเปลี่ยนแปลง

สพฐ.จึงได้ประชุมหารือเรื่องการซักซ้อมความเข้าใจในการปิดสถานศึกษาและมาตรการการรับนักเรียน  ปีการศึกษา 2563  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  แนวปฏิบัติในการรับมือกับสถานการณ์  การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  การกำหนดปฏิทินการรับนักเรียน  ปีการศึกษา 2563 (เฉพาะเหตุพิเศษ)

ศนท.สพฐ./รายงาน