ประชุม สพป.ลำพูน เขต 1 พบผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด ผ่านระบบ VDO Conference

ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 ดำเนินการประชุม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 พบผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด ครั้งที่ 2/2563 โดยประชุมผ่านระบบ google meet เพื่อแจ้งข้อราชการ และแนวทางการจัดการศึกษา ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศศึกษาลำพูน เขต 1 ณ ห้องประชุมพลอยไพลิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศศึกษาลำพูน เขต 1 อ.เมือง จ.ลำพูน เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2563