ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 ตรวจเยี่ยม รร.บ้านคลองหนองเหล็ก

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 นายพงษ์ชัย ไทยวรรณศรี พร้อมคณะผู้บริหารออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านคลองหนองเหล็ก เกี่ยวกับการบริหารงานหลัก 4 ด้าน ของโรงเรียน ได้แก่ งานด้านการบริหารทั่วไป การบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ และการบริหารงานวิชาการ ตลอดจนความร่วมมือระหว่างชุมชน ท้องถิ่น ผู้ปกครอง ในการร่วมกันพัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพโดยยึดโรงเรียนเป็นฐานเพื่อพัฒนานักเรียนเป็นสำคัญ โดยให้ข้อคิด แนวทาง วิธีการแก้ปัญหา มีนางวิจิตรา สมบูรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองหนองเหล็ก ให้การต้อนรับ ตอบข้อซักถาม รายงานข้อมูล