สพป.ชม.2 อบรมผลิตสื่อออนไลน์ เพื่อพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร

ดร.สุทธิชัย เดชสุวรรณนิธิ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์และบุคลากรกลุ่มงานภายใน สพป.ชม.2 ร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างสื่อการสอนและสื่อออนไลน์ โดยใช้โปรแกรมของ Google เพื่อเรียนรู้พัฒนาตนเองให้ทันสมัย, สามารถนำความรู้ และทักษะมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะกับสถานการณ์, มีการวางแผน เชื่อมโยง และต้องมองให้ทะลุ เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด จนสามารถสร้างผลงานออกมาเชิงประจักษ์ และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการติดต่อสื่อสารทางไกล เช่น การประชุมทางไกล การฝึกอบรมออนไลน์ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยนายสุภาพ บริบูรณ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 เป็นวิทยากร ณ ห้องพิฆเนศวร สพป.เชียงใหม่ เขต 2

เนื้อหาของหลักสูตร ประกอบด้วย การสร้างเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม google site , การเสนองาน PowerPoint ในรูปแบบ วีดีโอ ,การสร้างห้องเรียนออนไลน์,การประชุมออนไลน์ ด้วยโปรแกรม google classroom, การสร้างสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบคลิป VDO ลงในเวปไซต์ Youtube,  การสร้างแบบสอบถาม แบบทดสอบ และเกียรติบัตรออนไลน์ ด้วยโปรแกรม google form และโปรแกรม google sheet ซึ่งบุคลากรที่ผ่านการอบรมครั้งนี้สามารถนำไปใช้พัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ทันสมัยตามความเหมาะสมของแต่ละงานด้วยระบบออนไลน์ร้อยเปอร์เซ็น