สพป.ชัยภูมิ เขต 3 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาจริยคุณผู้บริหารสถานศึกษา โครงการ “โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.”

วันที่ 9 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาจริยคุณธรรมผู้บริหารสถานศึกษา ในกิจกรรมหลัก ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม “โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.” และบรรยายพิเศษ มอบแนวนโยบายการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม โดยมีนายสุวัฒน์ ซื่อสัตย์ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษา มีความตระหนักรู้เข้าใจ และคิดอย่างมีเหตุผล มีคุณธรรม จริยธรรม มีพฤติกรรมเชิงบวก ร่วมกันวิเคราะห์คุณธรรมเป้าหมาย คุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน เพื่อนำไปขยายผลให้ครูในโรงเรียนและพัฒนาตามแนวทางของมูลนิธิยุวสถิรคุณ โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก นายอภิชาฏ พงษ์ภู่ รอง ผู้อำนวยการโรงเรียนหล่มสักพิทยาคม สพม.40,นายวรพจน์ ตระการศิริ ครูโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม สพม.41 และน.ส.ธัญลักษณ์ ภัทรภิญโญ ครูโรงเรียนบ้านโตก สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 คณะวิทยากรในการอบรม ซึ่งภาคบ่ายได้แบ่งกลุ่มวิเคราะห์โครงานคุณธรรม สู่การพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม นำเสนอและแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงงานคุณธรรม เป้าหมาย ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียน ในสังกัด จำนวน 192 คน เข้าร่วมอบรม ณ ห้องประชุมแคนา โสเจ๊ง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ