สพฐ.ออกอากาศสดรายการบ่ายนี้มีคำตอบ ตอน”การจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)”

29 เมษายน 2563 นายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) ร่วมรายการบ่ายนี้มีคำตอบ เวลา 13.10 – 13.45 น. ทางสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ ทีวี ช่อง 9 MCOT HD หมายเลข 30 ในประเด็นเกี่ยวกับการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) พร้อมทั้งนำเสนอเทปสัมภาษณ์พิเศษ นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้สัมภาษณ์ถึงนโยบายและแผนการจัดการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์ COVID-19 ในครั้งนี้ด้วย

นายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการ กพฐ. ได้ให้สัมภาษณ์ในรายการว่า ตามที่ สพฐ. ได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ) และมติคณะรัฐมนตรี ในการเลื่อนการเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2563 จากเดิมวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 เป็นวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เพื่อรับมือกับสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือCOVID-19 สพฐ. จึงมีความจำเป็นต้องดำเนินการจัดการศึกษาเพื่อให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้จากที่บ้าน Learn From Home ด้วยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลจัดการเรียนการสอน ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ทั้งในระบบทางไกลผ่านดาวเทียมโดยความอนุเคราะห์ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ และระบบออนไลน์ ออฟไลน์ ในระยะการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 ให้เหมาะสมครอบคลุมตามความพร้อมของผู้เรียน

ในการนี้ สพฐ. ได้จัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อเป็นหน่วยงานกลางด้านการประสานงานและการกำกับติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาทางไกล ในระยะแรกนี้ สพฐ. ได้ดำเนินการสำรวจความพร้อมด้านอุปกรณ์การเข้าถึงอินเตอร์เน็ตของนักเรียน ผู้ปกครอง ครู และระบบการบริหารจัดการเรียนการสอน, การกำหนดรูปแบบการจัดการเรียนการสอนทางไกลโดยใช้สื่อออนไลน์ แบ่งเป็นระดับชั้นอนุบาล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 และมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ใช้สื่อการเรียนการสอนของการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV และในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4–6 ใช้สื่อของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ผลิตขึ้นมาสำหรับการจัดการเรียนการสอนทางไกลในครั้งนี้ อนาคตจะมีการพัฒนาไปสู่การจัดการเรียนการสอนแบบสื่อสารสองทาง ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1–6 และจะจัดให้มีการทดลองการเรียนการสอนทางไกล ซึ่งกำหนดจัดในวันที่ 18 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2563 ซึ่งเมื่อวันที่ 21 เม.ย. ที่ผ่านมา

คณะรัฐมนตรีให้กระทรวงศึกษาธิการเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์ COVID-19 โดยมีมติให้ใช้ช่องทีวีรวมทั้งสิ้น 17 ช่อง แบ่งเป็นช่องทีวีดิจิทัล 15 ช่อง รวมกับช่องไทยพีบีเอและกรมประชาสัมพันธ์ (NBT) อีก 2 ช่อง ใช้เป็นทีวีเพื่อการศึกษา เมื่อผ่านการพิจารณาจัดสรรจาก กสทช. แล้ว สพฐ.จะแจ้งรายละเอียดให้ทราบต่อไป สำหรับเรื่องของการพัฒนาครูและผู้เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในรูปแบบการประชุมทางไกลผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ (VDO Conference) ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 โดยได้รับความอนุเคราะห์จากมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในการถ่ายทอดสัญญาณผ่านสถานีโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมช่อง DLTV 15 หากท่านใดมีข้อซักถามเกี่ยวกับการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ ศูนย์เฉพาะกิจการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โทร. 02-2628-5099 และ 02-288-5704

ศนท.สพฐ./ ภาพ : รายงาน

รับชมย้อนหลัง : การจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)