สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจสอบข้อมูลระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันที่ 9 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. น. นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 มอบหมายให้ นายนพดล โพธิ์งาม รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจสอบข้อมูลระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีนางสาวอุบลวรรณ กิติจันวานิตย์ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์ สืบเนื่องจาก สพฐ. ได้พัฒนาระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อให้สถานศึกษามีระบบการเงินและบัญชีเป็นมาตรฐานเดียวกัน รวมทั้งเป็นการจัดทำบัญชีรายจ่ายด้านการศึกษาที่แสดงถึงแหล่งที่มาขอทรัพยากรและการกระจ่ายทรัพยากรด้านการศึกษา ถือเป็นประโยชน์ต่อการกำหนดนโยบาย โดยเฉพาะด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ สพฐ. จึงได้พัฒนาระบบบัญชีอีเล็กทรอนิกส์ให้สถานศึกษารายงานผลการใช้จ่ายทางการเงินทุกปี เป็นการเพิ่มธรรมาภิบาล ตรวจสอบและให้ความช่วยเหลือโรงเรียนในด้านการเงินและบัญชี และกำหนดให้รายงานข้อมูลทางการเงินและบัญชีผ่านระบบเครือข่าย ปีละ 2 ครั้ง ซึ่งการจัดประชุมในคราวนี้ เป็นการตรวจสอบข้อมูลทางการเงินและบัญชีที่สถานศึกษาได้รายงานในครั้งที่ 1 ให้มีความถูกต้อง ซึ่งหากข้อมูลครั้งที่ 1 ไม่ถูกต้องจะส่งผลกระทบไปยังรอบการรายงานครั้งที่ 2 วิทยากรนำโดย น.ส.ธนัญญา สูบโคกสูง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ น.ส.ณัฎฐนิช บรรเทากุล เจ้าหน้าที่กลุ่มนโยบายและแผน ผู้เข้าอบรมได้แก่ ครูที่รับผิดชอบทำงานการเงินและบัญชีของโรงเรียนทุกโรง รุ่นที่ 2 ณ ห้องประชุมภูมิภักดี สพป.ชัยภูมิ เขต 3