สพม.19 ร่วมประชุมผอ.สพท.ทั่วประเทศ ครั้งที่ 4/2563 ผ่านระบบทางไกล VIDEO CONFERENCE

วันที่ 30 เมษายน 2563 เวลา 09.00 น. นายไพโรจน์ พรมสอน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 พร้อมด้วยนายณัฐภณ ดวงท้าวเศษ นายปฐมพงษ์ สมอฝาก รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 และผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 4/2563 ผ่านระบบทางไกล VIDEO CONFERENCE ณ ห้องประชุมตะวันลับฟ้า สพม.19   

โดยการประชุมในครั้งนี้มี นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) เป็นประธานการประชุมผ่านระบบทางไกล Video Conference และมีดร.อำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงของ สพฐ.ร่วมหารือเกี่ยวกับการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) และรูปแบบการจัดการเรียนการสอนทางไกลโดยใช้สื่อออนไลน์ระดับอนุบาล ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อตัวนักเรียน ในวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ที่ทำให้โรงเรียนต้องปิดเทอมนานขึ้น ทั้งคุณครู และนักเรียน จำเป็นต้องอยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ ซึ่ง สพม.19 ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษาเยาวชนไทยที่ยังคงต้องเดินหน้าอย่างต่อเนื่อง ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ

………………………………………………

เครดิตภาพนายณัฐพงศ์ บุญเหลือ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ

 

WORK FROM HOME BY :

กฤตภาส ดวงไพชุม นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ สพม.19 /รายงาน