ผลคะแนน NT นักเรียน ป.3 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 สูงกว่าระดับประเทศอย่างต่อเนื่อง 3 ปีซ้อน

ดร.สุทธิชัย เดชสุวรรณนิธิ ผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 ชื่นชมผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 คะแนนสูงกว่าระดับประเทศอย่างต่อเนื่อง 3 ปีซ้อน ทั้ง 2 ด้าน ได้แก่ ด้านคณิตศาสตร์ คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศร้อยละ 44.94 คะแนนเฉลี่ยของสพป.เชียงใหม่ เขต 2 ได้ร้อยละ 47.22 ด้านภาษาไทย คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศร้อยละ 46.46 คะแนนเฉลี่ยของสพป.เชียงใหม่ เขต 2 ได้ร้อยละ 47.08 รวม 2 ด้าน  คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศร้อยละ 45.70 คะแนนเฉลี่ยของสพป.เชียงใหม่ เขต 2 ได้ร้อยละ 47.51  ทั้งนี้ ดร.สุทธิชัย เดชสุวรรณนิธิ ผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 ขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะครูและบุคลากรทุกท่าน ที่ได้ทุ่มเทร่วมการขับเคลื่อนการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง และจะได้สนับสนุนการศึกษาให้มีคุณภาพต่อไปอย่างเต็มที่