สพป.กระบี่ ประชุมจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัด

วันที่ 5 พฤษภาคม 2563 ที่ห้องประชุมเหลืองกระบี่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ นายสายัณห์  ไกรนรา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัด เพื่อยกระดับคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็กให้สูงขึ้น ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

นายสายัณห์  ไกรนรา กล่าวว่า  ได้ดำเนินการขับเคลื่อนการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก  นักเรียนสามารถอ่านออกเขียนได้ คิดเลขเป็น  มีทักษะด้านอาชีพ และทักษะชีวิต โดยกำหนดกิจกรรมดำเนินการไว้ 5 กิจกรรม คือ กิจกรรมแรก การประชุมจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ปีการศึกษา 2563-2565 กิจกรรมที่ 2 การประชุมส่งต่อนโยบายบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก โดยกำหนดการประชุมแยกเป็น 2  ทีม คือ ทีมสิงห์เหนือประกอบด้วยโรงเรียนในอำเภอปลายพระยา อ่าวลึก เขาพนม และอำเภอเมืองกระบี่  ทีมเสือใต้ ประกอบด้วย โรงเรียนในอำเภอเหนือคลอง คลองท่อม ลำทับ และเกาะลันตา โดยประชุมตามจุดต่าง ๆ จำนวน 8 ครั้ง กิจกรรมที่ 3 การนิเทศ ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก กิจกรรมที่ 4 การศึกษาดูงานโรงเรียนที่มีผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ และกิจกรรมที่ 5 สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน