ผอ.สทร. ดร.เทอดชาติ ชัยพงษ์ เตรียมความพร้อมระบบ อุปกรณ์และเข้าร่วมประชุมในการประชุมทางไกลผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรน การจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ผอ.สทร. ดร.เทอดชาติ ชัยพงษ์ เตรียมความพร้อมระบบ อุปกรณ์และเข้าร่วมประชุมในการประชุมทางไกลผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรน
การจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
เมื่อวันที่ 7 พ.ค.2563 ณ ห้องประชุม สพฐ.1 อาคาร สพฐ.4 โดย เลขาธิการ กพฐ.เป็นประธาน และรองเลขาธิการ กพฐ.ทั้ง 3 ท่าน ผอ.สำนักต่างๆเข้าร่วม
ชี้แจงแนวทางในการจัดการเรียนการสอน การจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
การประชุมในครั้งมีการถ่ายทอดสดไปยัง สพท. ,ผอ. โรงเรียน , ครู ในสังกัด สพฐ.ทั่วประเทศ และประชาชนผู้สนใจ เข้ารับฟังการประชุมดังกล่าวอย่างทั่วถึง
นอกจากนี้ยังมีการเปิดรับฟังข้อสงสัย คำถาม และ ความคิดเห็นผ่านทางช่องโทรศัพท์อีกช่องทางหนึ่งด้วย