ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาทักษะด้านดิจิตอล สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ของ สพป.ปัตตานี เขต 2

วันที่ 8 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมขุนคีรี สพป.ปัตตานี เขต 2  มีการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาทักษะด้านดิจิตอล สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ของ สพป.ปัตตานี เขต 2 โดยมีนายสะอาด อุสมา ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 2 เป็นประธาน และคณะทำงาน ประกอบด้วย รองผอ.สพป.ปัตตานี เขต 2 ผอ.กลุ่ม  ประธานกลุ่มโรงเรียน  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการที่มีความรู้ความสามารถด้านไอซีทีกลุ่มโรงเรียนละ 2 คน  ศึกษานิเทศก์ และบุคลากร สพป.ปัตตานี เขต 2 เพื่อกำหนดแนวทาง วิธีการพัฒนาทักษะด้านดิจิตอล ให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอน ช่วยพัฒนาการศึกษาให้ดียิ่งขึ้นไป