สพฐ. ร่วมรับฟังการแถลงผลงานทางวิชาการ “การศึกษาไทย…! ต้านทุจริตอย่างไรในยุคดิจิทัล” โดยนักศึกษา สจว.สพฐ. รุ่นที่ 7

วันที่ 8 พฤษภาคม 2563 นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เข้าร่วมการแถลงผลงานทางวิชาการ “การศึกษาไทย…! ต้านทุจริตอย่างไรในยุคดิจิทัล” โดย นักศึกษาหลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคงสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 7 โดยมี พลเอก นเรนทร์ สิริภูบาล ผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ประธานในพิธี พร้อมด้วยนักศึกษา สจว.สพฐ. คณาจารย์ สจว.สปท. และผู้มีเกียรติเข้าร่วม ณ ห้องประชาสนเทศ 1 ชั้น 4 อาคาร สจว.สปท.

โดยภายในงานตัวแทนนักศึกษาหลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคงสำหรับผู้บริหารสถานศึกษาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สจว.สพฐ.) รุ่นที่ 7 ได้นำเสนอผลงานทางวิชาการในกลุ่มวิจัย 8 กลุ่ม ภายใต้หัวข้อ “การศึกษาไทย…! ต้านทุจริตอย่างไรในยุคดิจิทัล” โดยใช้หลักการบริหารงาน 4 M คือ Man Money Material และ Management หัวข้อ Man ได้แก่

แนวทางการพัฒนาสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาในการสร้างค่านิยมต้านทุจริตในสถานศึกษา ระดับชั้นมัธยม เขตกรุงเทพมหานคร (ของกลุ่มที่ 1) และการส่งเสริมพฤติกรรมต้านทุจริตของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาโดยใช้สื่อดิจิทัล (ของกลุ่มที่ 6)

หัวข้อ Money ได้แก่ การศึกษาแนวทางการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการบริหารการศึกษา : กรณีศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 (ของกลุ่มที่ 7)

หัวข้อ Material ได้แก่ การศึกษาความเหมาะสมของระบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในสถานศึกษาด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลตามกรอบการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ของกลุ่มที่ 3) การศึกษาการส่งเสริมการสร้างสื่อดิจิทัลเกี่ยวกับการต้านทุจริตในสถานศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 (ของกลุ่มที่ 4) และการศึกษาแนวทางการใช้สื่อดิจิทัลต้านการทุจริตของโรงเรียนสุจริต สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ของกลุ่มที่ 5)

และ หัวข้อ Management ได้แก่ การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพของการนำหลักสูตรต้านทุจริตไปใช้โดยใช้สื่อดิจิทัล (ของกลุ่มที่ 2) และแนวทางการพัฒนากระบวนการจัดการหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาโดยใช้สื่อดิจิทัล (ของกลุ่มที่ 8)

ทั้งนี้ การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคงสำหรับผู้บริหารสถานศึกษาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สจว.สพฐ.) รุ่นที่ 7 เป็นความร่วมมือระหว่างสถาบันวิชาการป้องกันประเทศกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งจัดอบรมโดยสถาบันจิตวิทยาความมั่นคงฯ มีระยะเวลาการอบรม ตั้งแต่วันที่ 21 มกราคม ถึงวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 รวม 4 เดือน โดยผู้เข้ารับการอบรมเป็นข้าราชการระดับผู้อำนวยการโรงเรียนที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจากโครงการโรงเรียนสุจริตทั่วประเทศ

สำหรับการอบรมมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษาในโครงการโรงเรียนสุจริตมีจิตสำนึกในเรื่องคุณธรรม จริยธรรม มีจิตอาสา รู้จักเสียสละ ตลอดจนสามารถนำองค์ความรู้ต่างๆ ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาให้เกิดประโยชน์ต่องานของตนเองที่รับผิดชอบ รวมทั้งสามารถเป็นเครือข่ายที่แน่นแฟ้น เพื่อร่วมมือกันปฏิบัติงานนำไปสู่ความมั่นคงของชาติอย่างยั่งยืนต่อไป

ศนท.สพฐ./ ภาพ : รายงาน