โรงเรียนในสังกัด สพป.นครราชสีมา เขต 5 ออกสำรวจความพร้อมก่อนจัดการเรียนการสอนทางไกล

ผู้บริหาร  ครู และบุคลากร โรงเรียนในสังกัด สพป.นครราชสีมา เขต 5  ออกเยี่ยมบ้านนักเรียนและผู้ปกครองในเขตพื้นที่บริการ ช่วงวันที่ 9 – 12 พ.ค. 63  เพื่อสำรวจความพร้อม  ตรวจสอบ สื่อสาร และชี้แจงทำความเข้าใจการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  และสำรวจความต้องการกล่องทีวีดิจิตอลและโทรทัศน์