สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมทีมบริหาร เตรียมความพร้อมการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาครั้งที่ 2/2563 ผ่านทางระบบ Online

วันที่ 13 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. ทีมบริหาร สพป.ชัยภูมิ เขต 3 นำโดยนายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 , รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ทั้ง 3 ท่าน,ผอ.กลุ่ม/หน่วย ร่วมประชุมปรึกษาหารือและเตรียมความพร้อมก่อนการประชุมผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 ในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2563 ซึ่งจะจัดประชุมผ่านทางระบบ Online ในวันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2563 ต้้งแต่เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป ทาง www.chaiyaphum3.go.th โดยสพป.ชัยภูมิ เขต 3 ได้ปฏิบัติตามมาตรการในสถานการณ์การเฝ้าระวังและป้องการการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) ในการเว้นระยะห่างทางสังคม Social Distancing อย่างเคร่งครัด