นักเรียน ป.3 สพป.ชม.2 สอบ NT ได้คะแนนที่ 1 ของประเทศ

ดร.สุทธิชัย เดชสุวรรณนิธิ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม่ เขต 2 แสดงความยินดีกับเด็กหญิงผ่อง ทองพิมพ์ นักเรียนโรงเรียนบ้านช้างใน อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ที่มีผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 ที่ได้คะแนนเต็ม 100 ทั้งด้านภาษาไทยและคณิตศาสตร์ เป็นอันดับ 1 ของประเทศ จากผู้เข้าสอบทั้งหมด 644,758 คน ทั่วประเทศ พร้อมกันนี้ได้แสดงความยินดีกับเด็กหญิงยุ้น ใจดี โรงเรียนบ้านช้างใน, เด็กหญิง แสงดาว วาระภัส โรงเรียนบ้านหนองไคร้ และเด็กชายปิยวัชร์ จันทร์แก้ว โรงเรียนบ้านแม่โจ้ ได้คะแนนเต็ม 100 ด้านคณิตศาสตร์ พร้อมทั้งชื่นชมครูผู้สอนและผู้อำนวยการโรงเรียนที่ทุ่มเทในการจัดการเรียนการสอนจนเกิดสัมฤทธิผลในการสอบครั้งนี้

โดย เด็กหญิงผ่อง ทองพิมพ์ นักเรียนโรงเรียนบ้านช้างใน อ.แม่แตง อ.เชียงใหม่ สังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต 2 ที่ได้คะแนนเต็ม 100 ทั้งด้านภาษาไทยและคณิตศาสตร์ เป็นอันดับ 1 ของประเทศ(มีคะแนนเท่ากัน 4 คน) จากผู้เข้าสอบทั้งหมด 644,758 คน ทั่วประเทศ และเด็กหญิงยุ้น ใจดี นักเรียนโรงเรียนบ้านช้างใน ได้คะแนนเต็ม 100 ด้านคณิตศาสตร์ โดยมีคุณครูศิวิมล นักสอน เป็นครูผู้สอน นายทศพร โหนขุนทด ผู้อำนวยการโรงเรียน , เด็กหญิงแสงดาว วาระภัส นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองไคร้ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ ได้คะแนนเต็ม 100 ด้านคณิตศาสตร์ โดยมีคุณครูเกษราภรณ์ สุริยวงศ์ เป็นครูผู้สอน, นายศุภชัย ตั๋นจี๋  ผู้อำนวยการโรงเรียน และเด็กชายปิยวัชร์ จันทร์แก้ว นักเรียนโรงเรียนบ้านแม่โจ้ ได้คะแนนเต็ม 100 ด้านคณิตศาสตร์ โดยมีคุณครูนุจรี สุเทนะ เป็นครูผู้สอน นางสุภาพ ฉันทะธรรม รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียน