สพป.ชลบุรี เขต 3 ร่วมประชุมออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom Meeting เรื่อง การนิเทศ กำกับ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล (DLTV) ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

วันพุธที่13 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 นำโดย ดร.วันชัย บุญทอง ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 3 นายบุญเพชร วันนา รองผอ.สพป.ชลบุรี เขต 3 ผู้อำนวยการกลุ่มและบุคลากรของ สพป.ชบ.3 ศึกษานิเทศก์ และประธานกลุ่มโรงเรียน ร่วมประชุมออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom Meeting เรื่อง การนิเทศ กำกับ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล (DLTV) ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผ่านระบบการประชุมทางไกล โดย นางณัฐนิช เขียวพอ ศึกษานิเทศก์ สพป.ชบ.3 หัวหน้าโครงการฯ เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจวัตถุประสงค์และแนวทางการการนิเทศฯ

http://www.chon3.go.th/web/index.php/home/news/1883.html