สพป.ระยอง เขต ๒ ประชุมผู้บริหารฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓

วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๓ นายธันวา ลิ่มสถาพร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาระยอง เขต ๒ เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้อำนวยการกลุ่ม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เพื่อชี้แจงนโยบายและข้อราชการ รวมถึงการดำเนินงาน ตามนโบายโรงเรียนเป็นปัจจุบันช่วงปิดภาคเรียน การจัดการเรียนการสอนทางไกล (DLTV ที่บ้าน) ตามแนวทางของ สพฐ. เพื่อให้สถานศึกษาในสังกัดวางแผนในการดำเนินงาน ด้วยระบบอินเทอร์เน็ต ผ่านช่องทาง Facebook Live ของสำนักงานเขตฯ ออกอากาศ ณ ห้องประชุม ๑ สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒ ตามนโยบายมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ของภาครัฐ