สพป.อุดรธานี เขต 2 ประชุมคณะกรรมการนิเทศ ติดตาม การจัดการศึกษาทางในสถานการณ์ COVID -19

วันที่ 14 พฤษภาคม 2563 นายบูรพา พรหมสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนิเทศ ติดตาม การจัดการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สพป.อุดรธานี เขต 2

ทั้งนี้ สพป.อุดรธานี เขต 2 ได้ให้คณะกรรมการสำรวจความพร้อมของโรงเรียน โดยคำนึงถึงสภาพบริบทของโรงเรียน ทรัพยากรที่มีในโรงเรียน สภาพบริบทของนักเรียน ความพร้อมของทรัพยากรด้าน Hard Ware ของนักเรียนและผู้ปกครอง พร้อมกับให้คณะกรรมการได้ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปกครองได้ทราบถึงช่องทางเทคโนโลยีหลัก ที่จะใช้ในการเรียนการสอน ประกอบด้วย โทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) จากโรงเรียนวังไกลกังวล (โรงเรียนต้นทาง) ส่งสัญญาณผ่านระบบไปยังโรงเรียนปลายทาง ทั้งสัญญาณโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม โทรทัศน์แบบฟรีทีวี และสัญญาณอินเตอร์เน็ต โดยจะเริ่มสอนทางไกล ระหว่างวันที่ 18

พฤษภาคม 2563 ถึง 18 มิถุนายน 2563