สพฐ.ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน

สพฐ.ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน

ดร. อำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(เลขากพฐ.)เป็นประธานพิธีประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นฐาน( สพฐ. )

เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดดำเนินงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต บริหารตามหลักธรรมาภิบาลป้องกันการทุจริตให้มีความเข้มแข็งและเท่าทันต่อสถานการณ์ทุจริต
เป็นการสร้างความตระหนักแก่ผู้บริหารระดับสูงของ สพฐ. ในการให้ความสำคัญต่อการประกาศเจตจำนงสุจริตและยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดต่อไป

 

ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน สพฐ.(ภาษาไทย)

ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน สพฐ.(ภาษาอังกฤษ)

ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน สพฐ.(ภาษาจีน)