สพป.ระยอง เขต ๒ ประชุมวางแผนฯ โครงการนิเทศ ติดตามฯ

วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๓ นายธันวา ลิ่มสถาพร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒ ร่วมกับ นายกัมพล เจริญรักษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒ และคณะศึกษานิเทศก์ ประชุม เพื่อชี้แจง และวางแผนการดำเนินงานโครงการนิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนระบบ ทางไกลอันเนื่องมาจากผลกระทบของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-19) ในช่วงทดลอง ระหว่างวันที่ ๑๘ พฤษภาคม – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓