ช่องสัญญาณทีวีดิจิตอลสำหรับการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และรูปแบบการจัดการเรียนการสอนทางไกลฯ