สพป.ยล.3 เกาะติดพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียนวันแรกการจัดการเรียนการสอนทางไกล DLTV เพื่อจัดเก็บข้อมูลและแนะนำการใช้สื่ออุปกรณ์ ช่วงโควิด-19

วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายโกมุท รุยอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 ได้มอบหมายให้ นายเชาวลิต เพ็ชรหวล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 พร้อมด้วยนายวัชระ จันทรัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ศึกษานิเทศก์ ตัวแทนเจ้าหน้าที่กลุ่มอำนวยการและกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารได้ลงพื้นที่ติดตามบ้านนักเรียน จำนวน 11 หลังคาเรือน เพื่อทำการตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ที่บ้านนักเรียนในเขตพื้นที่บริการตำบลตาเนาะแมเราะ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา เป็นวันแรก ที่โรงเรียนบ้านมาลา โรงเรียนบ้านตาเนาะแมเราะ เพื่อจัดเก็บข้อมูลและรับทราบปัญหาเพื่อนำไปหารือกับผู้บริหารสถานศึกษาและรายงานผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทราบ จากการตรวจเยี่ยมพบว่า มีนักเรียนที่อยู่ในชุมชนบ้านใกล้กันแต่เรียนต่างโรงเรียน อาทิ โรงเรียนบ้านจาเราะปะไต โรงเรียนอนุบาลเบตง (สุภาพอนุสรณ์) มาเรียนร่วมกันที่บ้านนักเรียนและยังพบอีกว่าปัญหาอินเตอร์เน็ตสัญญาไม่ค่อยดีทำให้เกิดความล่าช้า และบ้างบ้านผู้ปกครองไม่อยู่บ้านโดยไปประกอบอาชีพทางการเกษตร ซึ่งปัญหาดังกล่าวทางบันฑิตอาสาอำเภอเบตงได้มาช่วยส่งเสริมการเรียนการสอนให้นักเรียนตามบ้านด้วย เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระผู้ปกครองที่ไม่มีเวลาคอยสอนให้กับบุตร หลาน ที่บ้าน ทั้งนี้ ครู และผู้บริหาร ได้ร่วมตรวจเยี่ยมเพื่อรับฟังปัญหาในการนำไปแก้ไขต่อไป

นายเชาวลิต เพ็ชรหวล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 กล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการต้องการให้มีการเรียนการสอนที่โรงเรียน แต่ด้วยสถานการณ์ของโรคไวรัสโควิด-19 จึงต้องมีการเตรียมตัว หากสถานการณ์การแพร่ระบาดยังไม่คลี่คลายก็จะใช้การเรียนการสอนออนไลน์ ซึ่งโรงเรียนหยุดได้ แต่การเรียนรู้หยุดไม่ได้ จึงได้ลงพื้นที่ติดตามการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ที่บ้านนักเรียนในวันนี้ เพื่อให้เห็นว่าหากจัดการเรียนการสอนออนไลน์ จะมีผลกระทบอะไรบ้าง และหาทางแก้ไขก่อนเปิดภาคเรียนในวันที่ 1 กรกฎาคมนี้ จากการตรวจเยี่ยมกับคณะศึกษานิเทศก์และทีมงาน พบว่า บ้างบ้านผู้ปกครองไม่อยู่ไปประกอบอาชีพทางการเกษตรในช่วงเช้า ปัญหาดังกล่าวทางบันฑิตอาสาอำเภอเบตงได้มาช่วยส่งเสริมการเรียนการสอนให้นักเรียนตามบ้าน นักเรียนต่างโรงเรียนมาเรียนด้วยกัน อีกทั้งปัญหาอินเตอร์เน็ตสัญญาไม่ค่อยดีทำให้เกิดความล่าช้า และบางครอบครัวไม่สามารถเข้าถึงการเรียนการสอนออนไลน์ได้ พร้อมทั้งแนะนำให้ผู้ปกครองที่มีกล่องช่องสัญญาไปอัพเดทข้อมูลเพื่อให้นักเรียนสามารถดูทางช่องทีวีได้ ด้านนายโกมุท รุยอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3เผยว่าจากการรายงานการตรวจเยี่ยมของรองผู้อำนวยการและศึกษานิเทศก์ทำให้ทราบว่าในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ผู้บริหารสถานศึกษาและครูต้องสร้างการรับรู้และความเข้าใจและเข้าไปแนะนำในการใช้เครื่องมือโทรทัศน์ที่บ้างบ้านหรือบ้างครัวเรือนที่ไม่สามารถเปิดได้ รวมไปถึงการจัดระยะห่างทางสังคม การสวมใส่หน้ากากอนามัย และล้างมือด้วยเจลล้างมือเพื่อให้ประชาชนมีความตื่นตัวมากขึ้น รวมทั้งขอขอบคุณอาสาสมัครบัณฑิตอาสาประจำตำบลที่ลงไปช่วยสอนนักเรียนกับครูในพื้นที่ เพื่อแก้ไขปัญหาการเรียนการสอนออนไลน์หรือการศึกษาทางไกลผ่าน DLTV ในวันแรกของการทดลองการเรียนการสอน อย่างไรก็ตามตนจะนำปัญหาที่พบไปหารือกับผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อดำเนินการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือสนับสนุนผู้ปกครองนักเรียนทั้ง 6 ศูนย์ที่มีครูด้านไอซีทีลงพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาการใช้อุปกรณ์ของผู้ปกครองและนักเรียนให้มีประสิทธิภาพผ่านโปรแกรม google Meet ในวันที่ 19 พฤษภาคม นี้

เกสรี ปชส.สพป.ยะลา เขต 3 ข่าว/สันติ ภาพ