ผู้ตรวจราชการ สพฐ.และศึกษาธิการภาค 7 ลงพื้นที่รับฟังรายงานและเยี่ยมบ้านนักเรียนเชิงประจักษ์ตรวจสอบความพร้อมการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์ covid-19 ที่อำเภอเบตง

เมื่อเร็วๆ นี้ นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน (นักวิชาการศึกษาทรงคุณวุฒิ) ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจราชการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ ดร.สันติ แสงระวี ศึกษาธิการสำนักงานศึกษาธิการภาค 7 พร้อมคณะลงพื้นที่อำเภอเบตงที่ห้องประชุมร่มเย็น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 เพื่อรับฟังรายงานและเยี่ยมบ้านนักเรียนเชิงประจักษ์ ตรวจสอบความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์โควิด -19 โดยมีนายโกมุท รุยอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 นายเชาวลิต เพ็ชรหวล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 ผู้อำนวยการกลุ่มงาน ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมต้อนรับและรายงานผลการดำเนินงาน ปัญหาที่เกิดขึ้น ในช่วงการทดลองจัดการเรียนการสอนทางไกล ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) และการเตรียมพร้อมเปิดภาคเรียนในวันที่ 1 กรกฎาคมนี้
ต่อจากนั้น นายโกมุท รุยอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 นำคณะผู้ตรวจราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่โรงเรียนบ้านตาเนาะแมเราะ และเยี่ยมบ้านนักเรียนจำนวน 2 หลัง ของเด็กหญิงปุณยวีย์ แซ่จิง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ได้เรียนออนไลน์ผ่านมือถือ ส่วนเด็กหญิงสุพัตรา เชื้อสาย นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้เรียนออนแอร์ทางโทรทัศน์ และรับฟังบรรยายสรุปจากนางสาวนิษฐเนตร เทพเกื้อ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาเนาะแมเราะและคณะครู ประเด็นความพร้อมในการทดลองการจัดการเรียนการสอนทางไกล ก่อนเปิดภาคเรียน 1 กรกฎาคม 2563 พบว่า บ้านนักเรียนไม่มีกล่องรับสัญญาณบางบ้านยังไม่ทำการจูนเพราะไม่เข้าใจระบบการจูนสัญญาณ นักเรียนในพื้นที่ห่างไกล ที่บ้านกม.15 สุตัน บางครัวเรือนพ่อแม่ไม่มีความรู้ในการสอนและไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ต และได้แก้ไขปัญหาเป็นการเบื้องต้นกรณีที่พ่อแม่ทำงานนอกเวลางานให้เปิดโทรศัพท์ดูย้อนหลังและทำใบงานเท่าที่ทำได้ กรณีนักเรียนที่อยู่พื้นที่ห่างไกลเมื่อมาส่งงาน ครูจะช่วยสอนอีกครั้งเพื่อให้นร.ได้เข้าใจยิ่งขึ้น
ในส่วนของคณะศึกษาธิการสำนักงานภาค 7 นายเชาวลิต เพ็ชรหวล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 พร้อมด้วยนายวัชระ จันทรัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ไปที่โรงเรียนอนุบาลเบตง (สุภาพนอสุรณ์) ตรวจเยี่ยมสภาพห้องเรียนการจัดโต๊ะเก้าอี้เว้นระยะห่าง การเตรียมอุปกรณ์ต่างๆ เช่น หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอลล้างมือ และการทำความสะอาดตามจุดพื้นผิวสัมผัสของโรงเรียนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค (COVID-19)
นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน (นักวิชาการศึกษาทรงคุณวุฒิ) ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจราชการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวว่า จากการลงพื้นที่ครั้งนี้พบว่าปัญหาส่วนใหญ่ ผู้ปกครอง ฐานะยากจน ต้องออกไปประกอบอาชีพ ไม่มีเวลาดูแลบุตรหลาน ไม่รู้ ไม่เข้าใจในเนื้อหา ไม่สามารถดูแล แนะนำนักเรียนในการเรียนการสอนได้ ส่วนอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ บางบ้านไม่มีอุปกรณ์ใด ๆ ที่จะทำให้เข้าถึงการจัดการเรียนการสอนทางไกลได้ หรือ มีแต่รับสัญญาณไม่ได้ ค้นหาช่องสัญญาณไม่ได้ บางบ้านไม่มีระบบอินเทอร์เน็ต นักเรียนเรียนไม่ทันเนื้อหา ซึ่งทางโรงเรียนบ้านตาเนาะแมเราะ ได้ให้ครูออกเยี่ยมบ้าน ชี้แจง ทำความเข้าใจกับผู้ปกครอง ถึงบทบาทหน้าที่ ในการช่วยครู ในการจัดการเรียนการสอนทางไกล ให้คำแนะนำการติดตั้งและปรับจูนเครื่องรับสัญญาณ แจ้งเวลาและช่องทางรับชมย้อนหลัง จัดทำใบงานประกอบการเรียนรู้และจัดส่งให้นักเรียนถึงบ้าน จัดตั้งช่องทางสื่อสารกับผู้ปกครองโดยใช้แอปพลิเคชันไลน์ อธิบายเนื้อหาเพิ่มเติม
ในส่วนที่นักเรียนไม่เข้าใจ นอกจากนี้ กรณีไม่มีความพร้อมได้จัดให้ไปเรียนกับเพื่อนบ้านใกล้เคียงที่มีความพร้อมและมีผู้ปกครองสามารถดูแล ให้คำแนะนำได้ และนำมาเรียนที่โรงเรียนโดยมีครูกำกับดูแล คอยแนะนำให้ทำตามมาตรการ Social Distancing เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด
ด้านนายโกมุท รุยอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 กล่าวว่า โรงเรียนในสังกัดมีจำนวน 32 แห่ง นักเรียนจำนวนทั้งสิ้น 7,755 คน จากการสำรวจความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ยังไม่เข้าสู่สถานการณ์ปกติ พบว่า โรงเรียนมีความพร้อมเปิดเรียน ร้อยละ 100 ครูมีความพร้อม ร้อยละ 100 นักเรียนมีความพร้อมร้อยละ 100 และจากสถานการณ์ปัจจุบัน รูปแบบการเรียนการสอนของโรงเรียนในวันเปิดภาคเรียน 1 กรกฎาคม 2563 มี 2 รูปแบบคือ รูปแบบที่หนึ่ง ให้นักเรียนมาเรียนที่โรงเรียนตามปกติ onsite มีจำนวน 20 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 62.5 รูปแบบที่สอง จัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานการสลับชั้นมาเรียนของนักเรียนแบบสลับวันเรียน จำนวน 4 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 12.5 และแบบสลับช่วงเวลามาเรียนของนักเรียน (นักเรียนมาเรียนทุกวัน) จำนวน 8 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 25

เกสรี ประชาสัมพันธ์ สพป.ยะลา เขต 3 ข่าว/ สันติ ภาพ